Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Næringsministeren har hørt meldingene fra industrien på Raufoss

18.04.2017

Under Arendalsuka i fjor inviterte vi statssekretæren i Næringsdepartementet og andre interessenter til industriseminar under tittelen «En melding fra industrien!»

 

En gjennomgang av Industrimeldingen som ble lagt fram fredag 31. mars vise at departementet har hørt våre meldinger:
Her hentes det fram en rekke eksempler fra industriklynga – under temaene automatisering, reindustrialisering og hjemflagging. Til og med klyngas unike kultur for å dele er behørig omtalt.

I tillegg er det gledelig å konstatere at meldingen bekrefter at:

• Regjeringen vil utvikle dagens klyngepolitikk og styrke satsingen på klynger for å fremme omstilling i næringslivet.
• Regjeringen vil styrke næringslivets behov for testing, visualisering og simulering gjennom støtte til etablering av katapult (testsentre). Det bekreftes også at de vil prioritere å øke ordningen dersom den viser seg å være en suksess.
• Regjeringen vil styrke basisbevilgningen til de teknisk-industrielle instituttene og vurdere å ta opp SINTEF Raufoss Manufacturing AS i basisfinansieringsordningen. 

NCE Raufoss som omstillingsmotor

NCE Raufoss er en av tre klynger som har deltatt i pilotprogrammet «Klynger som omstillingsmotor», som ble avsluttet 1. mars 2017. Vi ble valgt fordi vi har teknologi og kompetanse som norsk næringsliv trenger for å bedre sin konkurransekraft og omstillingsevne. I tillegg har vi har bevist at vi kan skape resultater for virksomheter i og utenfor klynga.

Gjennom pilotperioden har vi forsterket vårt grunnlag for å dele kompetansen som besittes i klynga. Vi har startet nye prosjekter med virksomheter som drar nytte av vår kompetanse, teknologi og kultur for å dele. Våre anbefalinger til innretning av programmet har vi oppsummert i et konseptforslag som er oppsummert i en omfattende rapport som er oversendt Innovasjon Norge.

Innovasjon Norges mål med piloten har vært å utvikle et konseptforslag som kan brukes i utviklingen av et langsiktig program. Målgrupper for programmet er andre klynger, bransjer og virksomheter i SMB-segmentet. Programmet anses særlig relevant for start-up selskaper/SMB-segmentet, som ikke har den samme tilgangen til eller de samme forutsetningene for å finansiere, nødvendige FoU-ressurser og teknologisk infrastruktur internt i bedriften.

NCE Raufoss bidrar nå for å for oppstart av programmet i løpet av første halvår 2017, i tråd med de forventninger som ble kommunisert ved inngangen til pilotprogrammet. Av hensyn til nødvendig ressursplanlegging og økt etterspørsel fra virksomheter utenfor klynga har vi signalisert til Innovasjon Norge at vi mener det er avgjørende med en snarlig oppstart av programmet.

Katapult

Internasjonalt har vi sett at flere industrinasjoner har satset tungt på infrastruktur i teknologiske testsentre, såkalte «katapult-sentre». I budsjettet for 2017 varslet Monica Mæland at det vil settes av 50 millioner til en norsk variant.

Vi har argumentert for at det er avgjørende med en skalering av ordningen dersom den skal bli konkurransedyktig med tilsvarende ordninger internasjonalt. Det er derfor gledelig å konstatere at regjeringen bekrefter at de vil øke ordningen dersom den viser seg å være en suksess.

I Industrimeldingen kommer det fram at SIVA, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd har startet samarbeidet om katapultordningen i tråd med signaler i oppdragsbrev for 2017. Det er etablert en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til innretning og prioriteringer for ordningen, inkludert utlysningsunderlag, evalueringskriterier etc. I meldingen fremgår det at det legges opp til at dette arbeidet skal være gjennomført i løpet av våren slik at midlene kan lyses ut.

NCE Raufoss har vært en pådriver for katapult-ordningen til Norge og deltatt aktivt i dialogen med både virkemiddelapparatet og departementet. Vår vurdering er at det nå er avgjørende å velge ut noen kompetansemiljøer for ordningen framfor å fordele midlene tynt utover, all den tid er det er begrensede ressurser som er avsatt til ordningen i inneværende år. Relevante kriterier bør være etablert infrastruktur og bransjeoverskridende relevans i kompetanse- og teknologigrunnlaget i klynga. Slik vil vi kunne legge til rette for at vi raskere kan ta i bruk forskning til industriell verdiskaping.

Dersom du ønsker å lese hele Industrimeldingen, se følgende link.

 

Slik skal vi forsterke vår rolle som norgesmester i produktivitet

NCE Raufoss har blitt omtalt som norgesmester i produktivitet: Våre globalt konkurranseutsatte bedrifter kan vise til en produktivitetsvekst som ligger langt over gjennomsnittet ellers i norsk industri. Vi har en kompetanse og teknologi i klynga som AS Norge trenger for å fremme vår konkurransekraft og omstillingsevne. Gjennom SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) har vi etablert en infrastruktur og kultur for å gjøre dette tilgjengelig for virksomheter både i og utenfor klynga.

Rollen som omstillingsmotor handler om å videreutvikle klynga for å gjøre vår kompetanse og teknologi tilgjengelig for flere. Tilsvarende er målet om en katapult innen manufacturing motivert av ambisjonen om å forsterke vår rolle som Norges fremste kompetansemiljø innen et fagområde som er avgjørende for overgangen til den nye industrielle virkeligheten som følger med Industri 4.0. Opprettelsen av industrinære testsentre vil særlig bidra til at ny teknologi og kunnskap raskere kan tas i bruk og deles. Det vil gjøre oss bedre rustet til å ytterligere redusere avstanden mellom forskning og industriell verdiskaping.

NCE Raufoss er en klynge som består av en rekke globalt eide virksomheter. Vår evne til å tiltrekke oss industriaktører – investeringer og produksjon – er avgjørende for å utvikle klynga videre. Internasjonalt ser vi at teknologisk infrastruktur blir stadig viktigere for å fremme bedrifts- og næringsklyngers konkurransekraft og vertskapsattraktivitet. Derfor vil også en katapult innen manufacturing forbli stadig viktigere for å ivareta og styrke vertskapsattraktiviteten til industriklynga blant eksisterende og potensielt nye industriaktører. Katapulten vil bygge videre på vår FoU-virksomhet koordinert av SRM og drevet av globale bedrifter i samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Norge og internasjonalt. Denne plattformen er velegnet for å dele kompetanse og teknologi gjennom rollen som «omstillingsmotor».

Industrimeldingen skal nå behandles av næringskomiteen på Stortinget. NCE Raufoss vil delta i den politiske behandlingen av meldingen og i oppfølgingen av de tiltakene som er kommunisert av regjeringen. Vil vi her understreke viktigheten av en snarlig iverksetting av programmet «Klynger som omstilling». I tillegg vil vi legge vekt på at det er viktig at den norske katapult-ordningen må innrettes på en måte som sikrer at den blir konkurransedyktig med tilsvarende ordninger internasjonalt.

Geir

Tilbake til aktuelt