Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Verdier må skapes før de kan deles

30.01.2018

Kommentar i Oppland Arbeiderblad av Kari Broberg.

Norge er på topp i mye, like muligheter og rettigheter, små forskjeller og gode velferdsytelser. Vi lever i et velstandssamfunn som vi ikke finner maken til noe sted.

Det er mange årsaker til dette, kanskje er det viktigste at vi har en tradisjon for å dele det vi skaper forholdsvis likt. I tillegg er vi rikt utstyrt med naturressurser som sammen med høy sysselsetting bidrar til at vi har mye å dele.

Når Norge opplever et fall i oljeinntektene samtidig som befolkningen eldes, vil det true velferdssamfunnet. Det blir mindre å dele og færre til å produsere.

Det mest avgjørende blir da å øke verdiskapningen, spesielt i industrien, ikke minst i eksportindustrien. Få land har større nytte enn Norge av handel over landegrensene. Vi må eksportere for å kunne importere.

I vår region har vi industri som konkurrerer på verdensmarkedet uten naturgitte fortrinn. Det er innovative mennesker i en sterk prestasjonskultur som gjør at vi vinner. Vi skaper teknologi og produkter som ligger i forkant av utviklingen. Våre bedrifter representerer fremtiden for et mindre olje- og gassavhengig Norge.

For å være konkurransedyktig er det nødvendig å være i front både når det gjelder produktivitet og innovasjon. Produktiviteten er avgjørende for å konkurrere med land som har lønninger ned mot halvparten av våre. Innovasjon er viktig for å være først ute med det nye og ligge et hestehode foran når det gjelder nye produkter og metoder.

Fordi vi har vært konkurransedyktige over tid og ledende på produktivitetsutvikling og innovasjon har våre industrimiljøer blitt tildelt nasjonale roller for å spre sin kompetanse slik at andre bedrifter, næringer og offentlig sektor kan øke sin verdiskapning.

For å fortsette å øke produktiviteten og innovasjonsevnen må vi utvikle og ta i bruk ny teknologi, og øke digitaliseringen og automasjonen. Mange er redde for at dette vil medføre færre arbeidsplasser. Digitalisering og automatisering er ikke en trussel mot arbeidsplasser. Tvert imot - teknologisk fremgang er en forutsetning for økt produktivitet og vil frigjøre ressurser til andre oppgaver som igjen bidrar til mer aktivitet og økt velferd.

Med vår kompetanse på materialer og produksjonsprosesser skaper vi vekst med miljøgevinster.

Vi reduserer materialforbruket, og utvikler lettere produkter som krever mindre energi ved bruk. Slik bygger vi en grønn og bærekraftig industri. Akkurat som vi deler i klynga, vil vi at vår kompetanse og ekspertkunnskap skal komme hele samfunnet til gode.

Våre nye nasjonale roller gjør at vi kan formidle vår arbeidsmetodikk og bidra til å løfte alle typer industri i Norge. Også offentlig sektor bruker våre erfaringer til å utvikle bedre og rimeligere velferdstjenester.

I møte mellom mennesker, når rammene ikke er så stramme og innspillene kommer fra forskjellige miljø, utvikles nye tanker og det er mulig å bygge på og hente fra hverandre. Det er slik nye visjoner og muligheter blir skapt og nye samarbeidsformer blir bygget.

Over år har vi bygget den sterke merkevaren; «Innlandets Industrikonferanse». Det er behov for en slik møteplass og vi har klart å innfri forventningene til innhold og deltakelse. Dette har bidratt til at vårt miljø har fått økt oppmerksomhet og nye muligheter. Industrieventyrene på Toten, Gjøvik, Hadeland og i regionen ellers er blitt synlige og har større vekt når sentrale beslutninger skal fattes. 31.januar holdes Innlandets Industrikonferanse nr.16 på Toten Hotel Sillongen.

Hentet fra Oppland Arbeiderblad

Verdier må skapes før de kan deles

Geir

Tilbake til aktuelt